Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokoje w JustHostelu wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłaszać w recepcji do godz. 24:00 dnia, poprzedzającego zakończenie najmu pokoju. Życzenie to postaramy się spełnić w miarę posiadanych możliwości.
4. Zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w JustHostelu. Gość hostelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
5. Osoby nie zameldowane w JustHostelu zobowiązane są do opuszczenia hostelu do godz. 19:00. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelu. Po przekroczeniu tego terminu osoby te zobowiązane są do zapłacenia za nocleg w pokoju, który odwiedzają, niezależnie od tego, czy z niego skorzystają.
6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
7. JustHostel pobiera zaliczkę na poczet rezerwacji w kwocie wynoszącej równowartość ceny pierwszego noclegu. Wpłynięcie zaliczki na konto JustHostelu traktowane jest jak ostateczne potwierdzenie rezerwacji przez gościa.
8. Zaliczka stanowiąca równowartość pierwszego noclegu danej rezerwacji nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji klienta z rezerwacji lub odstąpienia od umowy.
9. JustHostel potwierdza rezerwację drogą elektroniczną lub faksem po otrzymaniu zaliczki.
10. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja. Czas rozpatrzenia reklamacji to 2 tygodnie.
11 Na życzenie gości JustHostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
• przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hostelu.
12. JustHostel zapewnia:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
• profesjonalną i uprzejmą obsługę.
13. JustHostel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości hostelu w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
14. Gość powinien zawiadomić recepcję hostelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
15. JustHostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
16. Zabrania się przestawiania mebli w pokojach hostelowych.
17. Gość JustHostelu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
18. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi do pokoju oraz drzwi balkonowych.
19. Za zgubienie klucza przez gościa JustHostel pobiera opłatę w wysokości 50,00zł.
20. Na terenie JustHostelu – w budynku, na parkingu i w ogrodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych: na balkonach oraz na werandzie przed wejściem głównym do budynku.
21. Na terenie JustHostelu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na powierzchniach wspólnych.
22. Na terenie JustHostelu obowiązuje zakaz trzymania zwierząt.
23. Goście JustHostelu zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzejników, kuchenek, grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego.
25. JustHostel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hostelu wyrządzając szkodę w mieniu hostelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hostelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hostelu.
26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hostelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hostel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.
27. Za łamanie Regulaminu JustHostelu zostanie nałożona każdorazowo kara w wysokości 100,00zł.
Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Katalog stron